วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จอดรถและการจราจรในมหาวิทยาลัยบูรพา

 
บทนำ

     มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยโดยการกำกับของภาครัฐบาล  มหาวิทยาลัยบูรพาถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก  จึงทำให้มีนักเรียน  นักศึกษา และบุคลในระดับต่าง  มีความสนใจที่จะมาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นจำนวนมาก
    
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและมีผูที่สนใจมาศึกษาเล่าเรียนต่อเป็นจำนวนมากมาย  จึงทำให้ในมหาวิทยาลัยบูรพามีนักเรียน  นักศึกษา บุคลากร ใช้รถ  ใช้ถน ในการคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่งผลกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

    ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ศึกษาและสำรวจถึง  ข้อมูล ปัญหาและผลกระทบของการจราจรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อเก็บข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา


วัตถุประสงค์

   1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจำนวนสถานที่จอดรถ  ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีจำนวนที่จอดกรถไม่เพียงพอและการจราจรติดขัด


   2. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจราจร  ที่สืบเนื่องมาจากการจอดรถ


   3. ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนและปัญหาของรถรางในมหาวิทยาลัย  ว่าตรงกับความต้องการไหมและทำให้เกิดปัญหาอะไรตามมา
  
   4. ศึกษาเกี่ยวกับการเดินข้ามถนน เพื่อเข้าใจและหาจุดแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาจากการเดินข้ามถนน

    เพื่อนำมารวบรวมและเเนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขอบเขตการศึกษา      


       1. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปคิดหาแนวทางแก้ไขจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

       2. สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา


พื้นที่ศึกษา


         มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ 35 ตารางวา   เป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. มีสถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับนักศึกษาและบุคลากร  ในมหาวิทยาลัยบูรพา

        2. การจราจรในมหาวิทยาลัยบูรพามีสภาพคล่องตัวขึ้น

        3. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา
วิธีการศึกษา

          1. ศึกษาพื้นที่จริง
          2. ทำแบบสอบถาม
          3. เก็บรวบรวมข้อมูล
          4. สรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ผลการศึกษา

         1. ด้านสถานที่จอดรถภามในมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเป็นผลก่อให้เกิดการจอดรถแบบมักง่าย  จอดรถซ้อนคัน จอดรถไม่เป็นที่เป็นทางและส่งผลให้การจราจรติดขัด         2. ปัญหาด้านการจราจรในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจอดรถซ้อนคัน  จอดรถไม่เป็นที่เป็นทางและเนื่องจากทางในมหาวิทยาลัยบูรพามีถนนที่แคบวิ่งสวนกันเลนเดียวทำให้หากมีการจอดรถล้ำๆไปในถนนก้อก็จะทำให้การคมนานคมติดขัด
         3. ปัญหาด้านการรอรถรางของทางมหาวิทยาลัยเมื่อถ้ารถรางมาจอดตามป้ายแล้วนักศึกษาก็จะวิ่งมุงกันขึ้นรถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะมีรถที่ตามหลังมา
            4. ด้านการเดินข้ามถนนของนักศึกษา  และบุคลากรนั้นเวลาเดินข้ามถนนมักไม่ค่อยสนใจรถที่วิ่งอยู่ที่ท้องถนนทำให้เกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และเป็นผลทำให้การจราจรติดขัด
ภาพประมวลผล

                              

สัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

                                               

                                         

                                         

สรุป
จากการสำรวจทางคณะผุ้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 35 คน ประกอบด้วยผนักศึกษา 10 คน บุคลากร 10 คน มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 10 คน และบุคคลอื่นๆ 5 คน สรุปได้ว่า
                  1. ด้านที่จอดรถที่ผู้ประกอบการจัดไว้                        
                          - มีการกีดขวางทางจราจรอยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                          - ความเหมาะสมของสถานที่จอดรถอยู่ในเกณฑ์  น้อย
                          - ความปลอดภัยของสถานที่จอดรถอยู่ในเกณฑ์  น้อย
                          - ความเพียงพอของที่จอดรถอยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด
                          - ด้านความเป็นระเบียบอยู่ในเกณฑ์  น้อย

                          

                 2. ด้านการจราจร
                          -
จำนวนรถบนท้องถนนอยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด
                          -
ความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนอยู่ในเกณฑ์
  น้อย
            
                3.
ด้านการรอรถรางของมหาวิทยาลัย

                           -
จำนวนรถรางเพียงพอกับนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                           -
รถรางจอดตรงกับจุดรับส่งอยู่ในเกณฑ์  มาก
                           -
เมื่อรถรางจอดตามป้ายแล้วผู้ใช้บริการมีระเบียบในการขึ้นลงรถอยู่ในเกณฑ์
  น้อย
          
                4.
ด้านการเดินข้ามถนนในมหาวิทยาลัยบูรพา

                           -
เวลาเดินข้ามถนนดูรถที่ตามหลังมาอยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                           -
ข้ามถนนในบริเวณที่ควรข้ามอยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง

       จากการสำรวจ  คณะผู้จัดทำได้นำเสนอปัญหาทางด้านต่างๆ  ที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวการจอดรถและยานพาหนะของมหาวิทยาลัยบูรพา  และคิดหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ในการหาแนวทางในการแก้ไขได้
- แนวทางในการแก้ไขปัญหา
      1.   ควรมีการเพิ่มจำนวนสถานที่จอดรถให้มีรองรับมากกว่านี้
      2.   ควรมีการเพิ่มรถรางที่ให้บริการจะได้ลดการแย่งกันขึ้นรถและส่งผลให้การจราจรติดขัด
      3.    ควรมีการกำหนดบริเวณข้ามถนนในแต่ละจุดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
     4.    ควรมีการจัดระบบการเดินรถให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
    
     5.    ควรออกกฎลงโทษผู้ที่ปฏิบัติผิดกฏจราจรในมหาวิทยาลัย